KAZALO

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik
 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 6. Izjava o dostopnosti

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Preska
Preška cesta 22
1215 Medvode

Telefon: 031 370 295

E-mail:  o-preska.lj@guest.arnes.si

TRR: 01271-6030669252
DŠ: 34416170
MŠ: 5084334

Odgovorna uradna oseba:

Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Elektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si

Datum prve objave:

1. 11. 2007

Datum zadnje spremembe:

15. 10. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

a) Osnovnošolsko izobraževanje

b) Tržna dejavnost – zagotavljanje kosil ter občasna priprava obrokov za zunanje naročnike, oddaja telovadnice

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Preska
Preška cesta 22
1215 Medvode

Podružnična OŠ SORA
Sora 1B
1215 Medvode

E-mail: ps.sora@guest.arnes.si

Tel: 070 177 114,
pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična OŠ TOPOL
Topol 17
1215 Medvode

E-mail: ps.topol@guest.arnes.si

Tel: 070 177 106,
pedagoška vodja: Simona Jarc

Seznam organov zavoda:

 • svet Zavoda OŠ Preska,

 • ravnatelj,

 • pomočnik ravnatelja,

 • svet staršev šole,

 • učiteljski zbor

Strokovni aktivi:

 • Strokovni aktiv razredne stopnje

 • Strokovni aktiv učiteljev OPB

 • Strokovni aktiv učiteljev slovenščine

 • Strokovni aktiv učiteljev matematike in računalništva

 • Strokovni aktiv učiteljev tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina in španščina)

 • Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (fizika, naravoslovje, kemija in biologija)

 • Strokovni aktiv učiteljev družboslovja (geografija, zgodovina, etika in državljanska vzgoja)

 • Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje

 • Strokovni aktiv učiteljev glasbene vzgoje

 • Strokovni aktiv učiteljev likovne vzgoje

 • Strokovni aktiv učiteljev tehnike in tehnologije ter gospodinjstva

 • Aktiv dodatne strokovne pomoči

Organigram Osnovne šole Preska je dostopen na tej povezavi.

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnateljElektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

ZAKONI

 • Zakon o zavodih

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Zakon o šolski inšpekciji

 • Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

 • Zakon delovnih razmerjih

 • Zakon o javnih uslužbencih

 • Zakon o osnovni šoli

 • Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

 • Zakon o javnih naročilih

 • Zakon o knjižničarstvu

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

 • Zakon o računovodstvu

 • Zakon o šolski prehrani

PRAVILNIKI

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

 • Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

 • Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

 • Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

 • Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev

 • Pravilnik o financiranju šole v naravi

 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive

 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 • Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede

 • Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

 • Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom

 • Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

 • Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

 • Pravilnik  o potrjevanju učbenikov

 • Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka

 • Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine

 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok 

ODREDBE

 • Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

 • Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

 • Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

 • Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

UREDBE

 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

 • Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 • Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

 • Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorje in tajnikov v plačne razrede

 • Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah 

KOLEKTIVNI POGODBI

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi

 • Pravilnik o delovnem času

 • Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov

 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

 • Pravilnik o računovodstvu

 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

 • Pravilnik o rednem letnem popisu

 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

 • Pravila o delovanju šolskega sklada

 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev

 • Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

 • Izjava o varnosti

 • Požarni red

 • Poslovnik o delu sveta staršev

 • Poslovnik o delu sveta zavoda

 • Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

 • Pravila šolske prehrane

 • Prometno varnostni načrt

 • Pravilnik o prostovoljnem delu

 • Varnostni načrt

 • Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Vpis v prvi razred.

 • Vpis učencev iz drugih šol.

 • Prešolanje učencev na druge šole.

 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.

 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

 • Imenovanje ravnatelja.

 • Sprejem Letnega delovnega načrta.

 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.

 • Sprejem Poslovnega poročila.

 • Sprejem Vzgojnega načrta.

 • Izrekanje vzgojnih ukrepov.

 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja.

 • Zaposlovanje delavcev.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu matične šole.

Prav tako je večina informacij dostopnih na spletnem naslovu https://www.os-preska.si/

4. Stroškovnik

Cenik storitev

v šol. letu 2023/24

Vrsta storitve

Cena (EUR)

Uporabnik

malica
kosilo 1.-3. razred
kosilo 4.-6. razred
kosilo 7.-9. razred
občasno kosilo
popoldanska malica

1,10
3,35
3,50
3,75
3,75
1,00

učenci

učenci

učenci

učenci

učenci

učenci


malica
kosilo

2,00
5,50

zaposleni
zaposleni

športni oddelek

7,00

učenci

ključ za garderobno omarico

5,50

učenci

izposoja športne opreme - drsalke (cena na dan)

1,50

učenci

izposoja športne opreme - tekaške smuči (cena na dan)

2,00

učenci

poškodovana oz. izgubljena brezkontaktna kartica (ključek) za kosilo

3,00

učenci

bidon za vodo

10,00

učenci

izpisi iz evidenc uradnih listin (spričeval...)

8,00

Cenik uporabe telovadnic in prostorov v osnovnih šolah in vrtcih v občini Medvode od 1. 9. 2023

Uporabnik

Cena/h (EUR)

Prostor

društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 16 let)

12,00

telovadnica

društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 19 let)

18,00

telovadnica

društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 26 let)

18,00

telovadnica

študenti in upokojenci iz občine Medvode

18,00

telovadnica

drugi uporabniki iz občine Medvode

30,00

telovadnica

drugi uporabniki izven občine Medvode

40,00

telovadnica

vsi uporabniki

15,00

mini telovadnica ali avla

vsi uporabniki

10,00

učilnica

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

Skip to content