Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi učenci in šola kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno-avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj učno-vzgojnega dela v šoli in po potrebi sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba nudi pomoč učencem, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije, socialnih stisk.

 

Šolska pedagoginja Lidija Lavrič

Pokriva naslednja področja dela: izvaja program karierne orientacije, načrtuje izvajanje pouka v manjših učnih skupinah, koordinira program izvajanja mladinskih delavnic ter sodeluje z Društvom za preventivno delo, pokriva področje izobraževanja učencev na domu, učencev priseljencev, področje pridobitve statusa učenca perspektivnega športnika in perspektivnega mladega umetnika, sodeluje v strokovni skupini glede oblikovanja šestih razredov, pokriva področje vpisa in izpisa učencev v oz. iz šole od drugega do devetega razreda, vnaša podatke v Lopolis, Ceuviz, skrbi za matične liste in matično knjigo, vnaša prilagoditve za UPP, šesti in deveti razred, za potrebe izvedbe NPZ, nudi pomoč in podporo družinam s socialno-ekonomskimi stiskami, sodeluje v komisiji za subvencioniranje šole v naravi, sodeluje pri projektu Preventivni dan ter z AS Medvode. Izvaja tudi dodatno strokovno pomoč. Govorilne ure za starše ima po predhodnem dogovoru.

 

Šolska psihologinja Mira Kuzma

Pokriva del svetovalnega dela (izvaja vpise učencev v prvi razred, vodi preverjanje pripravljenosti učencev na šolo ter preložitve šolanja, oblikovanje prvih razredov, vodi evidentiranje in identifikacijo nadarjenih učencev ter sodeluje pri nadaljnjem spremljanju nadarjenih učencev, preverjanje izpolnjevanja pogojev za UPP) in je učiteljica za individualne in skupinske pomoči (izvajanje individualne in skupinske pomoči, ki je namenjena zlasti učencem razredne stopnje z učnimi težavami, ki še nimajo odločbe o usmeritvi ter nadarjenim učencem). Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

 

Socialna pedagoginja Manja Brinovšek

Pokriva področje dela z učenci, ki imajo čustvene, vedenjske in učne težave na POŠ Topol ter POŠ Sora (izvaja individualno pomoč ter pomoč v manjših skupinah). V sodelovanju z razredniki, se po potrebi vključuje v delo z razredi in posamezniki. Sodeluje pri projektih Preventivni dan in tutorstvo. Je tudi izvajalka ur dodatne strokovne pomoči. Govorilne ure za starše ima po predhodnem dogovoru.

 

Socialna pedagoginja Ana Tarman

V manjšem obsegu trenutno pokriva področje dela z učenci OŠ Preska, ki imajo čustvene in vedenjske težave. V sodelovanju z razredniki se po potrebi vključuje v delo z razredi, posamezniki in manjšimi skupinami oz. se dogovarja za druge, bolj ustrezne oblike dela. Sodeluje pri projektih Preventivni dan in Tutorstvo, obenem pa svoje glavno delo opravlja kot izvajalka ur dodatne strokovne pomoči. Govorilne ure za starše ima po predhodnem dogovoru. Med šolskim letom lahko pride do spremembe obsega svetovalnega dela, saj se le-ta s povečanjem števila ur DSP lahko spreminja.

Skip to content