Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Člani Sveta staršev OŠ Preska - šolsko leto 2022-23

OŠ Preska

1. A - Jurjevec Maja
1. B - Kožar Nina
2. A - Zobić Ana Mari
2. B - Plavačak Ana
3. A - Jelen Aleš
3. B - Peterlin Mašič Lucija
4. A - Porčnik Gortnar Katja
4. B - Šušteršič Tinkara
5. A - Šemec Klara
5. B - Simončič Matija
6. A - Žnidaršič Špela
6. B - Hudoklin Samo
6. C - Baler Mojca
7. A - Pugelj Dominik
7. B - Kralj Andreja
7. C - Baler Mojca
8. A - Zulić Suada
8. B - Malenšek Saša
8. C - Peternel Mateja
9. A - Kozamernik Jukić Adriana
9. B - Jarc Jože
9. C - Mulec Andreja

 

POŠ Sora

1. S - Kragelj Rok
2. S - Kopač Maletič Pina
3. S - Valentič Urška
4. S - Ložar Borko Alenka
5. S - Dimec Sanja

 

POŠ Topol

1. T - 3. T - Đerič Vladimir
4. T, 5. T - Zdešar Špela
6. T, 7. T - Obrez Gregor
8. T, 9. T - Arnež Peter Paul

 

Poslovnik Sveta staršev - povezava