Prehrana ter cenik storitev

V šolski kuhinji pripravljamo hrano za učence, zaposlene.

Pripravljamo malice, kosila in popoldanske malice. Želimo si, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno. Šolsko prehrano vodi in organizira Vasja Avsec.

MALICA je organizirana za vse učence in poteka med glavnim odmorom od 9.55 do 10.15.

KOSILO nudimo vsem prijavljenim učencem. Vsi učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje od 11.50 do 16.45, se morajo obvezno naročiti na kosilo (razen v posebej dogovorjenih izjemnih primerih ). Kosijo lahko med 12.15 in 14.15.

POPOLDANSKA MALICA je na voljo od 14.30 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo še po 15.00.

Odjave obrokov

V primeru bolezni ali druge odsotnosti starši obroke otroka odjavijo preko portala LO.POLIS (navodila) z uporabniškim imenom in geslom svojega otroka ali, če nimate dostopa do spleta, od 7.00 do 9.00 pokličete v računovodstvo šole na telefon 040 / 801 - 885 ali pišete na e-poštni naslov vida.peternelj@guest.arnes.si.

Obračun šolske prehrane pri odjavi obrokov

Vse obroke, ki jih nudi šola, obračunamo po veljavnem ceniku. Prijavljen učenec redno prejema vse obroke, na katere je naročen celo šolsko leto oz. do takrat, ko oddate obrazec Preklic prijave na šolsko prehrano (sprememba med šolskim letom). Spremembe glede rednih prijav in odjav POPOLDANSKIH MALIC med šolskim letom pa bomo upoštevali samo z vsakim 1. v mesecu.

Odjava obrokov do 9.00 zjutraj za isti dan (nepravočasna odjava) se plača, (nesubvencionirane plačajo starši, subvencionirane pa MIZŠ, ker je hrana že naročena), odjava obrokov do 9.00 zjutraj za drugi dan oz. kasnejše dni (pravočasna odjava) pa se v celoti upošteva. Nepravočasno odjavljen ali neprevzet (kosilo) obrok se obračuna v celoti.

Občasno kosilo

Nudimo tudi občasna kosila. Na občasna kosila učence naročijo starši samo preko spletne strani naše šole »Prijava na občasno kosilo« najkasneje do ponedeljka zjutraj do 8.30 za tekoči teden. Vsa prijavljena občasna kosila bodo obračunana po veljavnem ceniku. Med šolskim letom lahko otroka prijavite ali odjavite na oz. od katerega koli obroka. To storite z ustreznim obrazcem PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO oz. PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO. Obrazca najdete na naši spletni strani ali v računovodstvu, kjer ga tudi oddate, in velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9.00 zjutraj. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Stroške prehrane

je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

Subvencije malice in kosila za učence

Še vedno je priznana brezplačna malica učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 %. Podatke o upravičencih do subvencije malice in kosila pridobi šola sama, zato staršem ni potrebno ničesar vlagati (starši samo preverijo, ali je upoštevana subvencija na položnici).

Cenik prehrane

Vrsta storitve

Cena v EUR brez DDV

Uporabnik

malica

1,10

učenci

kosilo 1.–3. razred

3,35

učenci

kosilo 4.–6. razred

3,50

učenci

kosilo 7.–9. razred

3,75

učenci

občasno kosilo

3,75

učenci

popoldanska malica

1,00

učenci

Skip to content