Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Zasedba sveta OŠ Preska je 11 (enajst) članska in jo sestavljajo:  

  • 5 (pet) predstavnikov zaposlenih šole: Andreja Geiger, Bojana Kržič, Tina Veselinovič (predsednica), Tina Trobec, Matjaž Lang
  • 3 (trije) predstavniki Občine Medvode: Mojca Murnik, Mojca Novinec Babič, Stanislav Marn
  • 3 (trije) predstavniki staršev: Aleš Nanut, Jože Jarc, Urška Valentič

Svet OŠ Preska je konstituiran. Mandat traja štiri leta, to je od 14. 11. 2020 do 13. 11. 2024

Poslovnik Sveta zavoda

Skip to content