ERASMUS+ SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect

Projekt SAGE se preveša v drugo fazo. V tem šolskem letu se bomo ukvarjali z zdravo prehrano, gibanje ter z raziskavo mobilnosti v naših lokalnih skupnostih. Upamo, da bomo v času trajanja projekta našli kakšno uporabno rešitev za trajnostno mobilnost tudi v naši občini.

Za začetek letošnjih aktivnosti smo se zbrali na tedenskem srečanju učencev in učiteljev na naši šoli od 13.10. do 19.1o. 2019.

Učenci so se prvi dan spoznali na skupni aktivnosti, v mešanih skupinah so spoznali bližnjo okolico šole in se preizkusili o znanju dejstev o državah udeleženkah se med seboj spoznali. V naslednjih dneh so imeli delavnice na temo obnovljivih virov energije, o zdravem gibanju in prehrani, pripravili pa so tudi piknik, za katerega so uporabili lokalne sestavine in jedi tudi sami pripravili. Pred piknikom so sodelovali v kulturnem programu in predstavili gostom ter staršem kaj so delali v tem tednu.

Teden smo nadaljevali s celodnevnim izletom po slovenskem Krasu in primorju ter z hackathonom (skupinskim reševanjem problemov) o trajnostni mobilnosti in transportu dobrin v lokalni skupnosti.

Projekt bomo nadaljevali z namestitvijo senzorjev v našo toplo gredo in spomladi z mobilnostjo v Franciji.

Več o projektu je na voljo na spletni strani projekta: https://twinspace.etwinning.net/70595/home

The Paths of Friendship

 

Skupni cilj obeh šol je spoznati kulturo sosednje države, njeno lego, značilnosti, kulinariko, šolski sistem in druge zanimivosti. V projekt smo vključili vse učence 7. razredov, saj je letošnja snov pri angleščini podobna tisti, ki jo usvajajo naši sosedje iz Italije in ker smo projekt tematsko prilagodili tako, da bomo ob redni snovi pri pouku angleščine spoznali in za primerjavo obravnavali poleg angleško govorečih držav tudi Italijo.

Z učenci smo se spoznali na prvi videokonferenci že septembra, ko smo se dogovorili, da bomo izbrali skupni logotip, ki so ga narisali učenci obeh šol. Do sedaj pa smo si izmenjali tradicionalna spoznavna pisma, katerim bodo do konca leta sledile še božično/novoletne voščilnice, izmenjava tradicionalnih zimsko-prazničnih receptov, ki jih bodo izmenično preizkusili v domači kuhinji,  trojezični slovarček na temo šolske ureditve, predmetov, urnika in ostalih šolskih aktivnosti. Do konca šolskega leta pa nas čaka še veliko drugih zanimivih nalog, vse dokler prijatelje iz Centa ne pričakamo na obisku naše šole, ki bo meseca maja.

Naši projektni partnerji vsako leto pripeljejo učence na obisk v Slovenijo in ob tem obiščejo tudi učence, s katerimi so sodelovali. Letos so na obisk njihovega mesta in šole povabili tudi nas.

Geometry @round us – Geometrija @okoli nas

Z veseljem poročamo o novi nagradi eTwinning za našo šolo. Projekt Geomerty @around us je bil  v Sloveniji nagrajen z nagrado ZLATI KABEL v kategoriji vključenosti v kurikulum.

V projekt so bili vključeni učenci 4. razreda (Slovenija) in 5. razreda (Portugalska). Odlika projekta je, da je temeljil na projektnem pristopu in se osredotočili na vprašanje, kako geometrija vpliva na naše vsakodnevno življenje.  Učenci so morali pogledati okoli sebe in razumeti pomen geometrije v vsakdanjem življenju.
Na začetku projekta sta bili v projekt vključeni šoli iz Slovenije in s Portugalske, kasneje pa se je pridružila še ena šola s Portugalske.

Projektne dejavnosti so bile vključene v kurikulum, in sicer v ure naravoslovja, matematike in likovne vzgoje. Učenci so uporabljali sodobno IKT-tehnologijo sodelovali so na video konferencah in z računalniki sodelovali z vrstniki s Portugalske in preizkušali programe virtualne resničnosti s 3D očali.

Erasmus+ projekt SAGE

Z novim šolskim letom smo pričeli tudi z delom na novem dvoletnem mednarodnem projektu SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect.

Povzetek vsebine projekta

Globalno segrevanje in podnebne spremembe so resničnosti, ki so jih znanstveniki dokazali.

Na žalost nekateri mediji in članki na internetu ta dejstva izpodbijajo zlasti prek socialnih omrežij brez znanstvenih podlag. Projekt je namenjen ozaveščanju mladih o tem problemu. V okviru projekta bomo Iskali rešitev za zaustavitev ali vsaj zmanjšanje tega pojava. Zato je treba razumeti, da je globalno segrevanje predvsem posledica emisij toplogrednih plinov, povezanih s človeškimi dejavnostmi. Vsak državljan se mora zavedati, da je vzrok za enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov prevoz: potovanje v šolo, delo, dostop do različnih storitev ali hobijev itd. Sodelovanje z evropskimi partnerji je razumeti, kot dejstvo, da je ta problem globalen in da lahko rešitve najdemo skupaj.
Tako bo prvi del projekta sestavljen iz analize problema s statistiko o temperaturi in padavinah v različnih državah, s poskusi o učinku toplogrednih plinov, meritvami emisij toplogrednih plinov in razumevanjem, kako nadomestiti te emisije. V Lodiju, mestu italijanskega partnerja, občina poskuša povečati javno zeleno površino in braniti kmetijska območja in les okoli reke Adda. V tem delu bodo zelo koristne kompetence italijanskih partnerjev iz biologije in kemije.
Drugi del bo namenjen iskanju rešitev.
Prva raziskovalna os bo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s spremembo našega načina življenja in spreminjanjem načina, kako se premikamo, zlasti na kratkih razdaljah in načinu, kako porabimo, s tem, da se odločimo za lokalne izdelke. Telesno vzgojo in gibanje bomo skušali čim bolj popularizirati. Za ta del projekta bo poskrbljeno v Medvodah.
Druga os bo raziskava novih tehnologij z ničelno emisijo. V mestu Pau, mestu francoskega
partnerja, se bo začela nova avtobusna linija za gorivne celice septembra leta 2019. Vodik bo sintetiziran v elektrolizni elektrarni, ki bo deloval z električno energijo brez emisij. Obisk teh naprav bo prikazal transportni model, ki ga je treba upoštevati v prihodnosti. Elektronika in digitalni sistemi so posebnost poklicnih učencev iz mesta Pau in te nove tehnologije bodo uporabljene za razumevanje tega dela.
Prepričani smo, da bo ta projekt zelo privlačen za učence in da bodo dobili zelo pozitiven odnos do sprememb. Pomembno je tudi to, da se jim preprečijo zgodnjo opustitev šolanja, kar pogosto velja za učence iz podeželskih območij Italije ali Slovenije, kot tudi za učence poklicnega izobraževanja Franciji. To bo, upamo, tudi spodbudilo njihovo nadaljevanje šolanja.

The Paths of Friendship

V začetku šolskega leta 2018/19 smo se povezali z osnovno šolo Il Guercino, iz majhnega mesteca Cento, v provinci Ferrara, Italija. Skupni cilj obeh šol je spoznati kulturo sosednje države, njeno lego, značilnosti, kulinariko, šolski sistem in druge zanimivosti. V projektu sodelujejo vsi učenci 7. razredov, saj je snov pri angleščini podobna tisti, ki jo usvajajo naši sosedje, tako bomo ob redni snovi pri pouku angleščine spoznali in za primerjavo obravnaali poleg angleško govorečih držav tudi Italijo.

Z učenci smo se spoznali na prvi videokonferenci že septembra, ko smo se dogovorili, da bomo izbrali skupni logo, ki so ga narisali učenci obeh šol. Dosedaj pa smo si izmenjali tradicionalna pisma, katerim bodo do konca leta sledile še božično/novoletne voščilnice, izmenjava tradicionalnih zimsko-prazničnih receptov in trojezični slovarček na temo šolske ureditve, predmetov, urnika in ostalih šolskih aktivnosti. Do konca šolskega leta pa nas čaka še veliko drugih zanimivih nalog, vse dokler prijatelje iz Centa ne pričakamo na obisku naše šole, ki bo meseca maja.

Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« je zaključen

Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« se je začel 1. septembra 2016 in se je končal 31. avgusta 2018.

V njem je sodelovalo šest evropskih držav – Romunija, Poljska, Turčija, Španija, Grčija in Slovenija. Šole so s projektom želele vzpodbuditi pri učiteljih in učencih večji interes za znanost, kar je, glede na rezultate anketnih vprašalnikov, tudi uspelo. Poskusi so delovali kot orodje za motivacijo, saj so učenci preko njih ugotovili, da so poskusi zanimivi in znanje usvojeno na ta način trajnejše in globlje. To je tudi razlog, zaradi katerega projektni partnerji želijo nadaljevati s takim načinom dela in tako prekiniti stereotipe v zvezi z učenjem naravoslovja. Učenci tako lahko uvidijo, da znanstvena spoznanja posegajo v njihove življenjske situacije.

Naš cilj je bil tudi zmanjšati vrzel med znanstvenimi dognanji in izkušnjami v resničnem življenju. Poučevanje naravoslovnih predmetov na ta način vzpodbudi več razumevanja kako stvari delujejo. V celotnem projektu smo se partnerji osredotočili na področja, ki so bila izbrana na naslednji način:

  • * Zrak, barva in svetloba – Turčija
  • * Voda – Romunija
  • * Vesolje in astronomija – Slovenija
  • * Človeško telo – Španija
  • * Druga bitja (živali, rastline, itd.) – Grčija
  • * Elektrika in magnetizem – Poljska

V času projekta  je bilo ustvarjenih 6 različnih e-knjig z eksperimenti. Za vsako področje je posamezna država prispevala 4 eksperimente po lastnem izboru. Vsi eksperimenti so zastavljeni na enoten način. Pri postavljanju ciljev eksperimentov smo se oprli na Bloomovo taksonomijo. Sama oblika zapisa je enotna. Vsebuje posamezne korake priprave in izvedbe eksperimenta, hkrati pa smo zapis opremili s slikami. Za vsak eksperiment je bil pripravljen tudi videoposnetek. Celotno naše delo je lahko videti na naši spletni strani. Naj še povemo, da so nekateri eksperimenti prilagojeni mlajšim, nekateri pa starejšim učencem.

Z delom na projektu so učitelji dosegli, da so se učenci poglobili v vprašanja, ki jih ponuja znanost. Na mednarodnih izmenjavah pa so učitelji vzpodbujali tudi razprave o znanosti ter želeli, da razvijajo medsebojno sodelovanje, timsko delo ter tako pridobijo in izmenjujejo nova znanja. Tako pridobljene izkušnje izboljšujejo tudi njihovo znanje na področju IKT in seveda tudi jezikovno znanje.

Diseminacija je potekala preko različnih medijev – projektnega kotička na šolskem hodniku, predstavitev na pedagoških konferencah, obvestil staršem, šolske spletne strani, šolskega facebook profila, lokalne revije Sotočje, novic na TV Medvode in seveda spletne strani projekta na portalu eTwinning. Organizirali smo festivale eksperimentov in se udeležili lokalne prireditve Teden vseživljenjskega učenja v domačem kraju, kjer smo predstavili vse projektne dejavnosti. Na spletni strani portala eTwinning je mogoče videti vse aktivnosti, evalvacije in diseminacije opravljene v času projekta.

Kot zanimivost bi dodali, da so nas tekom projekta aktivnosti pripeljale do mreženja z drugimi projekti. Tako smo v drugem letu izvajanja stopili v stik s projektom “Eratosthenes” in k našim eksperimentom dodali več meritev dolžine sence palice in kotov za izračun polmera Zemlje. V času, ko smo gostili partnerje z učenci, je našo šolo obiskala Hiša eksperimentov. Dan smo v celoti posvetili eksperimentiranju, sodelovali so vsi učenci šole, od najmlajših do najstarejših. Doletela pa nas je tudi posebna čast, saj so vsi projektni partnerji dobili priložnost udeležbe z učenci na vesoljskem taboru, v Turčiji, kjer so se učenci preizkusili v najrazličnejših vlogah in nalogah, v povezavi z vesoljem.

Naša želja, da bi na koncu projekta udeleženci in še posebej učenci razumeli, kako znanstvene ideje prispevajo k tehnološkim spremembam, da prepoznajo kulturne značilnosti sodelujočih dežel, se je v veliki meri uresničila. Samo želimo si lahko, da bodo učinki projekta dolgoročni in bodo učenci še naprej sledili razvoju znanosti.

Renovation in Older Homes

Contact us to get a rough estimate of the cost you can expect to replace or flooring with new laminate flooring or install new ones in your new home. Laminate flooring is a more affordable option in place of hardwood flooring that can cost almost ten times the cost of laminate flooring. Laminate flooring is light, durable and can be made to resemble many different types of expensive flooring such as hardwood, ceramic or even natural stone.

Read more “Renovation in Older Homes”

Finishing Window Threatment on Skyscrapers

Whether you know exactly how you want your new home to be or just looking for new ideas to build your new house, Bolts offers priceless resources to help bring those ideas to life in a seamless manner. This is especially important if you are looking to move forward the norms and the traditional homes and looking to build a new and custom-tailored home for yourself and your family.

Read more “Finishing Window Threatment on Skyscrapers”

Plumbing and Sewer Installation

Metal Roofing Bolts offer you the best in metal roofing services, supplies and materials to help protect one of your biggest investments you will ever make, your home. There is no better way to protect your home than the installation of a quality roof over your head. At Bolts, we are professionally installing metal roofs for over five decades. Properly installed roofing system will ensure that your eaves, walls, furniture.

Read more “Plumbing and Sewer Installation”

Big, Wall UV Protected Windows

A growing number of homeowners are desiring and insisting on making their home eco-friendly so that they are healthy to live in and are also cost effective to operate. By choosing to build green, you are making an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home. Bolts provides you with the guidance and the tools that are necessary to build a green building or a green home or office.

Read more “Big, Wall UV Protected Windows”