MOVeME (Erasmus+ KA101)

MOVeME (Erasmus+ KA101)

Projekt je namenjen preprečevanju pojavnosti medvrstniškega nasilja v šoli in v lokalni skupnosti. Aktivnosti temeljijo na vključevanju ranljivih skupin učencev v izobraževalni sistem in družbo, uspešnejšem sodelovanju z zunanjimi organizacijami ter zagotovitvi varnega in spodbudnega okolja za učenje in vzgojo. V projekt je vključenih šest strokovnih delavk šole, ki se bodo udeležile petih strukturiranih tečajev ali usposabljanj in enega izobraževalnega obiska na delovnem mestu.

ATS STEM – projekt

Učitelji naravoslovnih predmetov, tehnologije in matematike smo se v lanskem šolskem letu priključili triletnemu mednarodnemu projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). Gre za projekt, v katerem bomo učitelji pri svojem pouku načrtovali in izvajali dejavnosti, ki bodo temeljile na medpredmetnem povezovanju in reševanju problemov, povezanih z življenjem in trajnostnim razvojem.

Učitelji bomo v okviru dveh STEM učnih enot pripravili dejavnosti, s katerimi bodo učenci sistematično razvijali in samovrednotili dve od prečnih veščin oz. STEM-kompetenc, ki so: reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija, ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, veščine samoregulacije in metakognitivne veščine.

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Več o projektu ATS STEM si lahko preberete na uradni spletni strani projekta.

Na tej povezavi pa si lahko preberete in ogledate utrinke naših že izvedenih sklopov.

Člani projekta na OŠ Preska: Romana Franković, Mojca Jamnik, Marija Oblak, Katja Planinšek in Nina Poljanšek.

ERASMUS+ SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect

Projekt SAGE se preveša v drugo fazo. V tem šolskem letu se bomo ukvarjali z zdravo prehrano, gibanje ter z raziskavo mobilnosti v naših lokalnih skupnostih. Upamo, da bomo v času trajanja projekta našli kakšno uporabno rešitev za trajnostno mobilnost tudi v naši občini.

Za začetek letošnjih aktivnosti smo se zbrali na tedenskem srečanju učencev in učiteljev na naši šoli od 13.10. do 19.1o. 2019.

Učenci so se prvi dan spoznali na skupni aktivnosti, v mešanih skupinah so spoznali bližnjo okolico šole in se preizkusili o znanju dejstev o državah udeleženkah se med seboj spoznali. V naslednjih dneh so imeli delavnice na temo obnovljivih virov energije, o zdravem gibanju in prehrani, pripravili pa so tudi piknik, za katerega so uporabili lokalne sestavine in jedi tudi sami pripravili. Pred piknikom so sodelovali v kulturnem programu in predstavili gostom ter staršem kaj so delali v tem tednu.

Teden smo nadaljevali s celodnevnim izletom po slovenskem Krasu in primorju ter z hackathonom (skupinskim reševanjem problemov) o trajnostni mobilnosti in transportu dobrin v lokalni skupnosti.

Projekt bomo nadaljevali z namestitvijo senzorjev v našo toplo gredo in spomladi z mobilnostjo v Franciji.

Več o projektu je na voljo na spletni strani projekta: https://twinspace.etwinning.net/70595/home

Erasmus+ projekt SAGE

Z novim šolskim letom smo pričeli tudi z delom na novem dvoletnem mednarodnem projektu SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect.

Povzetek vsebine projekta

Globalno segrevanje in podnebne spremembe so resničnosti, ki so jih znanstveniki dokazali.

Na žalost nekateri mediji in članki na internetu ta dejstva izpodbijajo zlasti prek socialnih omrežij brez znanstvenih podlag. Projekt je namenjen ozaveščanju mladih o tem problemu. V okviru projekta bomo Iskali rešitev za zaustavitev ali vsaj zmanjšanje tega pojava. Zato je treba razumeti, da je globalno segrevanje predvsem posledica emisij toplogrednih plinov, povezanih s človeškimi dejavnostmi. Vsak državljan se mora zavedati, da je vzrok za enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov prevoz: potovanje v šolo, delo, dostop do različnih storitev ali hobijev itd. Sodelovanje z evropskimi partnerji je razumeti, kot dejstvo, da je ta problem globalen in da lahko rešitve najdemo skupaj.
Tako bo prvi del projekta sestavljen iz analize problema s statistiko o temperaturi in padavinah v različnih državah, s poskusi o učinku toplogrednih plinov, meritvami emisij toplogrednih plinov in razumevanjem, kako nadomestiti te emisije. V Lodiju, mestu italijanskega partnerja, občina poskuša povečati javno zeleno površino in braniti kmetijska območja in les okoli reke Adda. V tem delu bodo zelo koristne kompetence italijanskih partnerjev iz biologije in kemije.
Drugi del bo namenjen iskanju rešitev.
Prva raziskovalna os bo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s spremembo našega načina življenja in spreminjanjem načina, kako se premikamo, zlasti na kratkih razdaljah in načinu, kako porabimo, s tem, da se odločimo za lokalne izdelke. Telesno vzgojo in gibanje bomo skušali čim bolj popularizirati. Za ta del projekta bo poskrbljeno v Medvodah.
Druga os bo raziskava novih tehnologij z ničelno emisijo. V mestu Pau, mestu francoskega
partnerja, se bo začela nova avtobusna linija za gorivne celice septembra leta 2019. Vodik bo sintetiziran v elektrolizni elektrarni, ki bo deloval z električno energijo brez emisij. Obisk teh naprav bo prikazal transportni model, ki ga je treba upoštevati v prihodnosti. Elektronika in digitalni sistemi so posebnost poklicnih učencev iz mesta Pau in te nove tehnologije bodo uporabljene za razumevanje tega dela.
Prepričani smo, da bo ta projekt zelo privlačen za učence in da bodo dobili zelo pozitiven odnos do sprememb. Pomembno je tudi to, da se jim preprečijo zgodnjo opustitev šolanja, kar pogosto velja za učence iz podeželskih območij Italije ali Slovenije, kot tudi za učence poklicnega izobraževanja Franciji. To bo, upamo, tudi spodbudilo njihovo nadaljevanje šolanja.

Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« je zaključen

Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« se je začel 1. septembra 2016 in se je končal 31. avgusta 2018.

V njem je sodelovalo šest evropskih držav – Romunija, Poljska, Turčija, Španija, Grčija in Slovenija. Šole so s projektom želele vzpodbuditi pri učiteljih in učencih večji interes za znanost, kar je, glede na rezultate anketnih vprašalnikov, tudi uspelo. Poskusi so delovali kot orodje za motivacijo, saj so učenci preko njih ugotovili, da so poskusi zanimivi in znanje usvojeno na ta način trajnejše in globlje. To je tudi razlog, zaradi katerega projektni partnerji želijo nadaljevati s takim načinom dela in tako prekiniti stereotipe v zvezi z učenjem naravoslovja. Učenci tako lahko uvidijo, da znanstvena spoznanja posegajo v njihove življenjske situacije.

Naš cilj je bil tudi zmanjšati vrzel med znanstvenimi dognanji in izkušnjami v resničnem življenju. Poučevanje naravoslovnih predmetov na ta način vzpodbudi več razumevanja kako stvari delujejo. V celotnem projektu smo se partnerji osredotočili na področja, ki so bila izbrana na naslednji način:

  • * Zrak, barva in svetloba – Turčija
  • * Voda – Romunija
  • * Vesolje in astronomija – Slovenija
  • * Človeško telo – Španija
  • * Druga bitja (živali, rastline, itd.) – Grčija
  • * Elektrika in magnetizem – Poljska

V času projekta  je bilo ustvarjenih 6 različnih e-knjig z eksperimenti. Za vsako področje je posamezna država prispevala 4 eksperimente po lastnem izboru. Vsi eksperimenti so zastavljeni na enoten način. Pri postavljanju ciljev eksperimentov smo se oprli na Bloomovo taksonomijo. Sama oblika zapisa je enotna. Vsebuje posamezne korake priprave in izvedbe eksperimenta, hkrati pa smo zapis opremili s slikami. Za vsak eksperiment je bil pripravljen tudi videoposnetek. Celotno naše delo je lahko videti na naši spletni strani. Naj še povemo, da so nekateri eksperimenti prilagojeni mlajšim, nekateri pa starejšim učencem.

Z delom na projektu so učitelji dosegli, da so se učenci poglobili v vprašanja, ki jih ponuja znanost. Na mednarodnih izmenjavah pa so učitelji vzpodbujali tudi razprave o znanosti ter želeli, da razvijajo medsebojno sodelovanje, timsko delo ter tako pridobijo in izmenjujejo nova znanja. Tako pridobljene izkušnje izboljšujejo tudi njihovo znanje na področju IKT in seveda tudi jezikovno znanje.

Diseminacija je potekala preko različnih medijev – projektnega kotička na šolskem hodniku, predstavitev na pedagoških konferencah, obvestil staršem, šolske spletne strani, šolskega facebook profila, lokalne revije Sotočje, novic na TV Medvode in seveda spletne strani projekta na portalu eTwinning. Organizirali smo festivale eksperimentov in se udeležili lokalne prireditve Teden vseživljenjskega učenja v domačem kraju, kjer smo predstavili vse projektne dejavnosti. Na spletni strani portala eTwinning je mogoče videti vse aktivnosti, evalvacije in diseminacije opravljene v času projekta.

Kot zanimivost bi dodali, da so nas tekom projekta aktivnosti pripeljale do mreženja z drugimi projekti. Tako smo v drugem letu izvajanja stopili v stik s projektom “Eratosthenes” in k našim eksperimentom dodali več meritev dolžine sence palice in kotov za izračun polmera Zemlje. V času, ko smo gostili partnerje z učenci, je našo šolo obiskala Hiša eksperimentov. Dan smo v celoti posvetili eksperimentiranju, sodelovali so vsi učenci šole, od najmlajših do najstarejših. Doletela pa nas je tudi posebna čast, saj so vsi projektni partnerji dobili priložnost udeležbe z učenci na vesoljskem taboru, v Turčiji, kjer so se učenci preizkusili v najrazličnejših vlogah in nalogah, v povezavi z vesoljem.

Naša želja, da bi na koncu projekta udeleženci in še posebej učenci razumeli, kako znanstvene ideje prispevajo k tehnološkim spremembam, da prepoznajo kulturne značilnosti sodelujočih dežel, se je v veliki meri uresničila. Samo želimo si lahko, da bodo učinki projekta dolgoročni in bodo učenci še naprej sledili razvoju znanosti.

Skip to content