Četrte novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Konec maja se je še zadnjič v letošnjem šolskem letu sestal Svet staršev. Pripravili smo pregled nalog, ki smo si jih zadali v tem sklicu. Veliko smo jih uspešno uresničili, nekaj pa jih bo počakalo na nov sklic, ki bo delo nadaljeval jeseni. Radi bi pohvalili vodstvo šole, učiteljski zbor in vse zaposlene na šoli, ki dnevno skrbijo za širjenje znanja in dobro počutje naših otrok. Lepo smo sodelovali in dokazali, da je to dobra popotnica za reševanje najrazličnejših izzivov.

Zdaj pa vam in vašim otrokom želimo uspešen zaključek šolskega leta in brezskrbne počitnice, polne sonca, smeha in lepih spominov.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

NOVI PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Vsak oddelek OŠ Preska in podružničnih šol bo v naslednjem šolskem letu izbiral nove predstavnike v Svet staršev. To je odgovorna naloga, saj ti posredno prek staršev zastopajo interese učencev. Zelo pomembno je, da se predstavniki oddelkov redno udeležujejo sestankov Sveta staršev in da skrbijo za pretok informacij. Predlagamo, da na začetku šolskega leta starši svoje e-naslove prek razredničark zaupate tudi predstavnikom oddelkov, saj boste le tako lahko obveščeni o dogovorih in sklepih, lažje pa se boste z vprašanji in predlogi tudi obrnili nanje.
Na zadnjem sestanku Sveta staršev smo sprejeli sklep, da vsak predstavnik lahko zastopa samo en oddelek šole in ne več, kot je bilo možno do sedaj.

UČNA GRADIVA

Predstavniki Sveta staršev so na vpogled že dobili seznam učnih gradiv za šolsko leto 2023/24 za vse razrede od prvega do devetega. Če bi si želeli seznam ogledati tudi sami, pišite svojemu predstavniku v Svetu staršev, sicer pa boste z njimi seznanjeni ob začetku novega šolskega leta.

NASILJE V ŠOLI

Tudi Osnovna šola Preska s podružnicama se srečuje s posameznimi primeri nasilja nad vrstniki, šolsko opremo in celo učiteljicami in učitelji. Da bi ga preprečila in zajezila, šola organizira preventivne dneve, na katerih potekajo delavnice, kjer se učenci pogovarjajo o med vrstniškem nasilju, sodeluje pa tudi z zunanjimi institucijami, kot sta policija in CSD. Šola je vključena tudi v občinsko iniciativo za duševno zdravje, v okviru katere sodeluje s psihoterapevtko, ki dela z učenci. Svet staršev predlaga, da se otroke in starše seznani s pravilnikom o šolskem redu in posledicami, ki jih bodo imela nasilna dejanja. Šolski red bo objavljen tudi na spletni strani šole. Starši se lahko z informacijami o nasilnih dogodkih obrnete na predstavnika oddelka v Svetu staršev, ta pa jih bo posredoval ravnatelju. Tudi v obratni smeri bo ravnatelj o vsakem večjem incidentu obvestil predsednico Sveta staršev. Starši se lahko o težavah pogovorijo tudi s šolsko svetovalno službo.

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih starši prostovoljno prispevamo za nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za kakovostnejše poučevanje. V preteklih letih je šola z njimi kupila pripomočke za zvišanje kakovosti pouka, izvajala dodatne dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa in socialno šibkim učencem pomagala s kritjem stroškov šole v naravi. Naslednje šolsko leto lahko tovrstne nakupe predlagamo tudi starši prek predstavnika oddelka v Svetu staršev.

Mitja Hočevar Svet staršev

Tretje novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni, starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Marca se je že tretjič letos sestal Svet staršev, tokrat v precej okrnjenem številu. Vanj izvoljeni predstavniki imajo odgovorno vlogo, saj zastopajo interese staršev, posredno pa tudi učencev posameznih oddelkov. Zato je priporočljivo, da se sestankov redno udeležujejo in vam posredujejo tam sklenjene dogovore. Svet staršev se bo pred iztekom tega šolskega leta sestal še enkrat, do takrat pa predstavniku svojega oddelka lahko še vedno posredujete predloge, vprašanja in ideje, za katere želite, da jih obravnavamo na naslednjem srečanju.
Želimo vam čim manj stresne tedne pred zakljuučkom šole. Kmalu bodo tu počitnice.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

NASILJE MED UČENCI

Na OŠ Preska je bilo v letošnjem šolskem letu zabeleženih več incidentov psihičnega in fizičnega nasilja med učenci. To naj bi se dogajalo celo med učenci prve triade. Starše pozivamo, da se o tem pogovorite s svojimi otroki in jim vsakršno nasilje predstavite kot nedopustno. Ravnatelj je poudaril, da vsak primer na šoli obravnavajo individualno. Predsednica Sveta staršev Ana Plavčak je predlagala, da se pripravi sistem ukrepov ob uničevanju šolske lastnine in grožnje z nevarnimi predmeti.

GRADNJA NOVE OŠ PRESKA

Ravnatelj g. Jurman je januarja na šoli sprejel svetnike Občine Medvode. Predstavil jim je prostorsko stisko in varnost objekta. Občina trenutno vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in sredstev za pričetek gradnje nove šole na travniku pri Cesti na Bonovec.

ŠOLSKI SKLAD

Matija Simončič, eden od predstavnikov Sveta staršev v Upravnem odbodu šolskega sklada, je predstavil poročilo seje tega organa, ki razpolaga s finančnimi sredstvi za nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za dvig kakovosti poučevanja, zbranimi s prostovoljnimi prispevki. Predlagali so, da bi poročilo o porabi sredstev staršem z objavo na spletni strani in facebook strani šole predstavili v vsakem tromesečju. Pogovarjali so se tudi o višini prispevka, ki trenutno znaša 10 EUR. Predstavniki v Svetu staršev so podali predlog, da bi omogočili tudi redno mesečno nakazilu v nižjem znesku (na primer 2 EUR) ali možnost, da se del dohodnine nameni šolskemu skladu.

NADSTANDARDNI PROGRAM

V nadstandardni program osnovne šole spadajo dodatne dejavnosti in programi, ki jih ne financira državni proračun, ampak stroške zanje krijemo starši ob predhodnem soglasju, lahko tudi iz šolskega sklada. To so lahko ogledi gledaliških predstav, dodatni športni dnevi, ekskurzije in podobno. Ravnatelj bo posredoval seznam programov, ki so bili izvedeni leta 2020, starše pa pozivamo, da podate svoje predloge in ideje o nadstandardnih programih za naslednje šolsko leto.

OSTALO

Predstavniki v Svetu staršev so izpostavili, da je v telovadnicah zelo vroče in predlagali zmanjšanje ogrevanja. Predlagali so oblikovanje delovne skupine, ki bi pripravila predlog predstavitve različnih poklicev, pri čemer bi sodelovali starši učencev in podjetniki v krajih blizu šole. Trenutno potekajo tudi priprave na valeto, s katero se bodo devetošolci poslovili od OŠ Preska.

Mitja Hočevar Svet staršev

Druge novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

V drugi polovici novembra se je ponovno sestal Svet staršev, ki bo letošnje leto zelo aktivno in učinkovito sodeluje z vodstvom šole, da bi našim otrokom zagotovil kar se da optimalne pogoje za učni in osebni razvoj, pa tudi za dobro počutje v družbi vrstnikov. Zelo bomo veseli vaših predlogov, opažanj in idej. Posredujete jih lahko predstavnikom svojih oddelkov v Svetu staršev (njihove kontakte lahko pridobite pri razrednikih). Osnovna šola je v letošnjem letu prenovila svojo spletno stran, kjer lahko najdete veliko zanimivih in pomembnih informacij. Radi pa bi vas povabili tudi k spremljanju izjemno simpatične facebook strani šole, kjer si lahko ogledate tudi fotografije z različnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo naši otroci. Svet staršev se bo ponovno sestal v začetku naslednjega leta, ko dobite tudi novo poročilo.
Vam, vašim otrokom in družinam želimo lepe in prijetne praznike in čim več izpolnjenih želja v novem letu.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

PREHRANA

Delovna skupina Sveta staršev za šolsko prehrano se je sestala z vodjo šolske prehrane g. Vasjo Avscem. Dogovorili so se, da bodo šolarji pri malici in kosilu dobivali manj sladkih pijač (ne prehladnih) in da bo v pripravo jedi vključenih več živil iz lokalnega okolja. Ponovno pa vas prosimo, da se s svojimi otroki še naprej pogovarjate o škodljivih posledicah uživanja sladkih in slanih prigrizkov, ki jih prinašajo s seboj v šolo.

ŠOLSKI PREVOZI

Svet staršev je v sodelovanju z vodstvom šole poskusil poiskati prevoz za učence, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet francoščina. Ta se namreč konča kasneje, kot je zadnja vožnja z avtobusom. Žal trenutno ni bilo možno urediti prevoza, ki bi ga lahko prilagodili zaključku pouka. Če starši zaznate kakršnekoli težave s prevozi, vodstvu šole na e-naslov o-preska.lj@guest.arnes.si sporočite čim bolj natančne podatke o datumu, uri in relaciji prevoza. Samo tako lahko vodstvo preveri, kaj se je zgodilo in poskuša težave odpraviti.

NOV PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV V UPRAVNEM ODBORU ŠOLSKEGA SKLADA

Starši in donatorji vsako leto v šolski sklad prispevamo sredstva, s katerimi pomagamo financirati nakup nadstandardne opreme in pripomočkov, s katerimi šola posodablja pouk in spodbuja razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev. Pregled nad dotokom in porabo zbranih sredstev ima Upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavlja šest predstavnikov po predlogu Sveta šole in trije predstavniki po predlogu Sveta staršev. Na novembrski seji Sveta staršev smo kot novega predstavnika matične šole v Upravni odbor šolskega sklada soglasno izvolili g. Matijo Simončiča. Na spletni strani šole si lahko ogledate poročilo, kako so bila finančna sredstva šolskega sklada porabljena v šolskem letu 2021/2022.

Prve novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Pred vami so prve od štirih novic o dogajanju na šoli in aktivnostih Sveta staršev, ki jih boste prejeli v letošnjem šolskem letu. Tokrat vam na kratko povzemamo nekaj pomembnih tem s prvega srečanja, ki so se ga 28. septembra udeležili predstavniki staršev posameznih razredov in vodstva šole. Na vse zapisano se lahko odzovete s svojimi vprašanji, mnenji in predlogi. Naslovite jih na predstavnika svojega razreda, ta pa jih bo predstavil na naslednjem srečanju.
Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

PREHRANA

Učitelji in vodstvo šole so opazili, da učenci vseh triad v šolo prinašajo ogromne količine prigrizkov, kot so čips, bonboni in čokoladice ter sladkih pijač v plastenkah. Tisti, ki od staršev dobijo kovanec ali dva, že zjutraj ali pa po pouku zavijejo v lokalno samopostrežno trgovino, v šoli pa si med seboj izmenjujejo ali celo preprodajajo vse omenjeno. Siti »boljših« prigrizkov velikokrat zavrnejo šolsko malico, v šolski kuhinji pa opažajo, da nekateri celo prevzamejo, nato pa vržejo v koš celotno kosilo. Učitelji se z otroki redno pogovarjajo o zdravi prehrani in opozarjajo na posledice uživanja slanih in sladkih prigrizkov. Prosijo pa vas, da se tudi doma pogovorite o ustreznih vrstah in količinah zaužite hrane in pijače. Skupaj smo namreč lahko uspešnejši.

TEKMOVANJA

Šola je pripravila seznam vseh tekmovanj v znanju in športu, ki se jih lahko udeležijo učenci. Ogledate si ga lahko na spletnih straneh za učence.

SPLETNA STRAN

Popotnica v novo šolsko leto je prenovljena in preglednejša spletna stran šole. Vabimo vas, da si jo ogledate, saj lahko tam najdete veliko koristnih informacij za učence in starše. Na njej je objavljen tudi Letni delovni načrt, v katerem so začrtane aktivnosti, ki jih lahko pričakujete v tem šolskem letu. Vodstvo šole na spletni strani ureja še nekaj popravkov, končna verzija pa naj bi zaživela do zaključka letošnjega koledarskega leta.

KORONAVIRUS IN UČENCI

Učitelji in starši vse bolj opažamo čustvene in vedenjske posledice, ki sta jih epidemija koronavirusa in šola na daljavo pustili na naših otrokih. Učenci se težje povezujejo, združuejejo in sodelujejo. Razredne skupnosti so razcepljene na manjše skupinice, ki med seboj malo komunicirajo. V razredih je več besednega nemira, tudi verbalnega in fizičnega nasilja, nekateri učenci so postali apatični in umaknjeni vase. Šola bi rada učence ponovno zbližala in povezala, najprej na nivoju razrednih skupnosti, posledično pa tudi na nivoju celotne šole. Zato bo v tem šolskem letu izpeljala naslednje projekte:

  • Preventivni dan za učence vseh treh šol (Preska, Sora, Topol), ki ga bo izvedla v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo, Safe.si, Klubom Jedro, Občino Medvode, policijo in drugimi. Posvečen bo povezovanju, ozaveščanju, sprostitvi, razbremenitvi in grajenju odnosov medsebojnih odnosov z učenci in učitelji.
  • Preventivni dan za učitelje z izobraževanjem za samoregulacijo in strukturirano delo z razredom. Spoznavali bodo nove ideje in tehnike za čustveno in fizično umirjanje ter oblikovanje strukture z zmanjševanjem kaotičnosti, grajenjem varnosti in predvidljivostjo.
  • Vključitev učiteljev v proces supervizije s supervizorjema Bogdanom Polajnerjem in Ksenijo Kos.
  • Vključitev svetovalnih delavcev in učiteljev dodatne strokovne pomoči v proces supervizije s supervizorko Ksenijo Kos.
  • Strokovne konzultacije za učitelje vseh treh šol (Preska, Sora, Topol).
  • Izobraževanja celotnega šolskega kolektiva o aktualnih temah.
  • Sodelovanje z Iniciativo za duševno zdravje v občini Medvode, ki obsega aktivno povezovanje s psihoterapevti, ZD Medvode, klubom Jedro in občino.

Učencem in staršem je lahko v pomoč spletna stran tosemjaz.net. Predlagamo vam tudi ogled zanimivih in uporabnih predavanj na YouTube profilu Pozitivna psihologija za boljše življenje (izpostavljamo predavanje Staša Žnidarja: Najstniki v letu 2021, Šola za starše).

ŠOLSKI PREVOZI

Občina bo do konca meseca vsem oddelkom zagotovila kartice Urbana za prevoze z LPP na relaciji Sora-Preska. Če kateri od učencev kartice ne bo dobil, se starši lahko obrnete na tajništvo šole.

LOPOLIS

Starši, ki ste naročili Lopolis PRO Paket, imate sedaj dostop do vseh vsebin.

Skip to content