Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« je zaključen

Projekt Erasmus+ »SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE« se je začel 1. septembra 2016 in se je končal 31. avgusta 2018.

V njem je sodelovalo šest evropskih držav – Romunija, Poljska, Turčija, Španija, Grčija in Slovenija. Šole so s projektom želele vzpodbuditi pri učiteljih in učencih večji interes za znanost, kar je, glede na rezultate anketnih vprašalnikov, tudi uspelo. Poskusi so delovali kot orodje za motivacijo, saj so učenci preko njih ugotovili, da so poskusi zanimivi in znanje usvojeno na ta način trajnejše in globlje. To je tudi razlog, zaradi katerega projektni partnerji želijo nadaljevati s takim načinom dela in tako prekiniti stereotipe v zvezi z učenjem naravoslovja. Učenci tako lahko uvidijo, da znanstvena spoznanja posegajo v njihove življenjske situacije.

Naš cilj je bil tudi zmanjšati vrzel med znanstvenimi dognanji in izkušnjami v resničnem življenju. Poučevanje naravoslovnih predmetov na ta način vzpodbudi več razumevanja kako stvari delujejo. V celotnem projektu smo se partnerji osredotočili na področja, ki so bila izbrana na naslednji način:

  • * Zrak, barva in svetloba – Turčija
  • * Voda – Romunija
  • * Vesolje in astronomija – Slovenija
  • * Človeško telo – Španija
  • * Druga bitja (živali, rastline, itd.) – Grčija
  • * Elektrika in magnetizem – Poljska

V času projekta  je bilo ustvarjenih 6 različnih e-knjig z eksperimenti. Za vsako področje je posamezna država prispevala 4 eksperimente po lastnem izboru. Vsi eksperimenti so zastavljeni na enoten način. Pri postavljanju ciljev eksperimentov smo se oprli na Bloomovo taksonomijo. Sama oblika zapisa je enotna. Vsebuje posamezne korake priprave in izvedbe eksperimenta, hkrati pa smo zapis opremili s slikami. Za vsak eksperiment je bil pripravljen tudi videoposnetek. Celotno naše delo je lahko videti na naši spletni strani. Naj še povemo, da so nekateri eksperimenti prilagojeni mlajšim, nekateri pa starejšim učencem.

Z delom na projektu so učitelji dosegli, da so se učenci poglobili v vprašanja, ki jih ponuja znanost. Na mednarodnih izmenjavah pa so učitelji vzpodbujali tudi razprave o znanosti ter želeli, da razvijajo medsebojno sodelovanje, timsko delo ter tako pridobijo in izmenjujejo nova znanja. Tako pridobljene izkušnje izboljšujejo tudi njihovo znanje na področju IKT in seveda tudi jezikovno znanje.

Diseminacija je potekala preko različnih medijev – projektnega kotička na šolskem hodniku, predstavitev na pedagoških konferencah, obvestil staršem, šolske spletne strani, šolskega facebook profila, lokalne revije Sotočje, novic na TV Medvode in seveda spletne strani projekta na portalu eTwinning. Organizirali smo festivale eksperimentov in se udeležili lokalne prireditve Teden vseživljenjskega učenja v domačem kraju, kjer smo predstavili vse projektne dejavnosti. Na spletni strani portala eTwinning je mogoče videti vse aktivnosti, evalvacije in diseminacije opravljene v času projekta.

Kot zanimivost bi dodali, da so nas tekom projekta aktivnosti pripeljale do mreženja z drugimi projekti. Tako smo v drugem letu izvajanja stopili v stik s projektom “Eratosthenes” in k našim eksperimentom dodali več meritev dolžine sence palice in kotov za izračun polmera Zemlje. V času, ko smo gostili partnerje z učenci, je našo šolo obiskala Hiša eksperimentov. Dan smo v celoti posvetili eksperimentiranju, sodelovali so vsi učenci šole, od najmlajših do najstarejših. Doletela pa nas je tudi posebna čast, saj so vsi projektni partnerji dobili priložnost udeležbe z učenci na vesoljskem taboru, v Turčiji, kjer so se učenci preizkusili v najrazličnejših vlogah in nalogah, v povezavi z vesoljem.

Naša želja, da bi na koncu projekta udeleženci in še posebej učenci razumeli, kako znanstvene ideje prispevajo k tehnološkim spremembam, da prepoznajo kulturne značilnosti sodelujočih dežel, se je v veliki meri uresničila. Samo želimo si lahko, da bodo učinki projekta dolgoročni in bodo učenci še naprej sledili razvoju znanosti.

Skip to content